GOOGLE SE PAISE KAISE

GOOGLE SE PAISE KAISE KAMAI

దోస్తో ఆప్ సభీ జాంటే హై కి ఆజ్ కే టైమ్ పే కై ఆన్‌లైన్ పైసే కమ రీ హై ఘర్ బేతే బేతే, ఆన్‌లైన్ పైసే కమనీ కి భోట్ సే తారికే హోతే హై వైసే జైసే కి ఫ్రీలాన్సింగ్ ఆది.(GOOGLE SE PAISE KAISE)

GOOGLE SE PAISE KAISE KAMAI

GOOGLE SE PAISE KAISE
GOOGLE SE PAISE KAISE

లేకిన్ ఫ్రీలాన్సింగ్ వెబ్‌సైట్‌లు సే భీ ఆసన్ తారికే సే ఆప్లాగ్ గూగుల్ సే పైసే కామ సక్తే హై.

క్యా ఆప్లోగ్ భీ జానా చాహతే హై కీ గూగుల్ సే పైసే కైసే కమతే హై తో మై ఆజ్ ఆప్కో బటౌంగి కీ గూగుల్ సే ఆప్లాగ్ కైసే పైసే కామ సక్తే హై.

ఆప్ సోచ్ రే హోంగే కి గూగుల్ సే పైసే కైసే కమతే హై, వైసే టు గూగుల్ సే పైసే కమానీ కే కాఫీ సారే తారికే హై, జిన్సే ఆప్ ఘర్ బేతే కామ్ కర్కే హర్ మహీనే అచ్చి ఖాసే పైసే కామ సక్తే హై.

దోస్తో గూగుల్ పే హమ్ కుచ్ భీ సెర్చ్ కర్తే హై తో హుమే ఉస్కా జవాబ్ తురంత్ మిల్ జాతా హై చాహే వో కుచ్ భీ హో ఔర్ కిసీ భీ టైమ్ కర్ లిజియే సెర్చ్ ఆప్కో ఉసీ సమై యుఎస్ఎస్ చిజ్ కా జవాబ్ మిల్ జాతా హై.

గూగుల్ సే ఆప్లాగ్ హర్ టైమ్ పైసే కామా సక్తే హై జబ్ ఆప్ కామ్ కర్ రీ హోతే హై టాబ్ భీ ఔర్ ఆప్ జబ్ కామ్ నహీ కర్ రహే హోతే టాబ్ భీ, కైసే వో మై ఆప్కో బతతీ హు ఏక్ ఉధారన్ సే.

దోస్తో హమ్ జబ్ కోయి బిజినెస్ కర్తే హై టాబ్ హుమారే సాథ్ హుమారే వర్కర్స్ భీ కామ్ కృతే హై జోకీ ఆప్కే కామ్ కో సంభాల్తే హై ఆప్కే సాథ్ మిల్కర్ ఔర్ జబ్ ఆప్ నహీ హోతే యాక్ అహి భర్ జాతే హై టాబ్ భీ వో ఆప్కే తర్ కామ్ సే కో ఉసీ కో ఉసీ.

ఉస్సీ తరః గూగుల్ భీ వహీ కర్తా హై జబ్ ఆప్ నహీ హోతే హై వో టాబ్ భీ ఆప్కా కామ్ కర్తా రెహతా హై ఔర్ ఆప్కో పైసే కామ క్ర దేతా హై.

అబ్ ఆప్లాగ్ సోచ్ రీ హోంగే కి ఐసా గూగుల్ క్యా కర్తా హై జిస్సే హమ్ కామ్ నహీ క్ర రీ హోతే హై టాబ్ భీ గూగుల్ సే పైసే కైసే కామ సక్తే హై.

తో చలియే మై ఆప్కో బటాతా హు కి గూగుల్ సే కైసే ఆప్ పైసే కామా సక్తే హై లేకీన్ ఉసే పెహ్లే యే జాన్ లేతే హై గూగుల్ క్యా హై.

Google Kya Hai?

Google ek Computer Software hai, isse MENLO PARK CALIFORNIA MAI 4-సెప్టెంబర్ 1998 mai STANFORD University ke విద్యార్థులు SERGEY BRIN ఔర్ లారీ పేజ్ నే బనాయ థా. ఇస్కా ముఖ్యలై గూగుల్ ఫ్లెక్స్ మౌంట్ వ్యూ కాలిఫోర్నియా, అమెరికా మై హై.

ఫిలాల్ గూగుల్ కే సీఈఓ ఇండియా కే సుందర్ పిచాయ్ హై.

గూగుల్ దునియా మై సబ్సే బడా సెర్చ్ ఇంజన్ హై.

గూగుల్ కా సబ్సే మెయిన్ కా హోతా హై కి యూజర్స్ ద్వార జో సెర్చ్ కియా హై ఉస్కే బారే మై జంకరీ దేనా.

Google 40 సే జాదా భాషలు మై ఆప్కో జంకరీ దేతా హై జిస్సే ఆప్ బడి ఆసనీ సే జో భీ జంకరీ చైయే వో ఆప్కో ఆప్కీ పసందిదా భాష మై మిల్ సాకే.

చలియే అబ్ జాంటే హై కి గూగుల్ సే పైసే కైసే కమై.

GOOGLE SE GHAR BETHE PAISE KAISE KAMAI

దేఖియే దోస్తో గూగుల్ సే పైసే కమానీ కే భోట్ తారికే హై జిస్మే ఆప్ మై సే కాఫీ సారే తారిక్లే జాంటే
హై జిన్మే సే సబ్సే మెయిన్ అడ్వర్టైజింగ్ ప్రోగ్రామ్ హై.

యాని కీ యాడ్స్ కే జారియే గూగుల్ పైసే కమతే హై.

అబ్ మై ఆప్కో బటౌంగి కీ ఆప్ కైసే గూగుల్ సే పైసే కామ సక్తే హై.

1 – Youtube Se Paise Kaise Kamai

Youtube దునియా భర్ మై సబ్సే జాదా యూస్ కియా జానే వాలీ వెబ్‌సైట్ హై క్యుకీ ఇస్సే హుమారే దేశ్ కే
సాత్ సాథ్ దునియా భర్ మై కాఫీ సారే వినియోగదారులు హై జో అప్నా కాఫీ టైమ్ యూట్యూబ్ పే వీడియోలు దేఖ్నా
పసంద్ కర్తే హై.

ఆజ్ కే టైమ్ పే హర్ వో ఇన్సాన్ జో ఇంటర్నెట్ యూజ్ కృత హై వో అప్నా సబ్సే జాదా టైమ్ యూట్యూబ్ చలానే
మై యూజ్ కర్తా హై బాకీ సభి వెబ్‌సైట్‌లు కే ముకబుల్.

క్యుకీ యూట్యూబ్ పే హర్ తరహ్ కి వీడియోలు హై జిన్హే ఆప్ దేఖ్ Kr అప్నా ఎంటర్టైన్మెంట్ కర్ సక్తే హై.

జింకీ ఆప్ యోట్యూబ్ పే వీడియోలు దేఖ్తే హై అన్హే వీడియో క్రియేటర్ కెహ్తే హై.

వీడియో సృష్టికర్తలు అప్నే కంటెంట్ కో దునియా భర్ మై పోహ్చానే కే యోట్యూబే కా ఇస్మల్ కర్తే హై ఔర్ ఉస్సే పైసే కమటే హై.

Youtube వీడియో సృష్టికర్తలు కో అప్నే కంటెంట్ కో మానిటైజేషన్ కా భీ మౌకా దేతా హై జిస్సే వో అప్నే Youtube
వీడియోలు pe జోడిస్తుంది కే జరీయే పైసే కామా సక్తే హై.

కాఫీ సారే ఐసే వీడియో సృష్టికర్తలు హై జో యూట్యూబ్ కే జరియే 15 మిలియన్ సే భీ జాదా పైసే 1 సాల్ మై కామ రహే హై.

యూట్యూబ్ వీడియో క్రియేటర్ కో యాడ్స్ కే జరీయే పే కర్తా హై జిస్సే ఆప్కో వీడియోస్ కో దేఖ్తే హ్యూ దిఖాయా జాతా హై.

అగర్ కిసీ యూజర్ నే యుఎస్ఎస్ యాడ్ పే క్లిక్ కియా టు ఉస్సే భీ వీడియో క్రియేటర్ కో పే కియా జాతా హై.

Youtube జోడిస్తుంది కే జరీయే పైసే కమతా హై, ఔర్ వీడియో సృష్టికర్త అప్నే వీడియోలు PE కో దిఖా KR పైసే జోడిస్తుంది
కమతే హై అగర్ కోయి యూజర్ దిఖాయ్ గై యాడ్స్ పె క్లిక్ కరే యా ఉస్సే యాడ్ కో దేఖే టు టు యూఎస్‌ఈ యూట్యూబ్ కి
కమై హోగి. జో యూట్యూబ్ క్రియేటర్ కో డేగా.

2 – AdSense Se Paise Kaise Kamai

Google AdSense సే పైసే కమానీ కా సబ్సే బడియా తారికా హై, Google AdSense సే లాఖో లాగ్ పైసే
కామ రహే హై, క్యుకీ ఇస్సే ఇస్తెమాల్ కర్నా బేహద్ ఆసన్ హై.

కై లోగో కో యే నహీ పతా హై కి AdSense కో కైసే లేతే హై జిస్కే వాజా సే ఉన్హే AdSense నహీ మిల్తా హై.

ఇస్లీయే ఆప్ పెహ్లే జాన్ లే కి ఆప్కో అప్నీ వెబ్‌సైట్ కో కైసే ఆప్టిమైజ్ కర్నా హై ఉస్కే బాద్ హాయ్ ఆప్ గూగుల్ యాడ్‌సెన్స్ కే లియేహ్ అప్లై కరే.

AdSense se ek (విజ్ఞాపన కార్యక్రమం) hai jisse wo aapke Youtube వీడియోలు, బ్లాగ్ లేదా వెబ్‌సైట్‌లు pe dikhata hai జోడిస్తుంది.

జైసే హాయ్ కోయిసర్ జబ్ దిఖాయ్ గై యాడ్ పే క్లిక్ కర్తా హై యా ఫిర్ అగర్ వో క్లిక్ భీ నహీ కర్తా ఔర్ అప్నే మౌస్ కే కర్సర్ కో యాడ్స్ పీ చలై టు యూస్సే భీ గూగుల్ ఆప్‌కాప్ పే కర్తా హై.

Google inn sabhi జోడిస్తుంది కో దిఖానే కే లియే Google Adwords ప్రోగ్రామ్‌లు సే ఆతే హై జహా kaafi సారీ బడి బడి కంపెనీలు apne జోడిస్తుంది దేతీ హై జోడిస్తుంది కో దిఖానే కే లియే.

ఉదాహరణ కే లియే అగర్ కోయి కంపెనీ Google AdSense కే జరీయే ఆప్కో కంపెనీ కి దిఖా రహై జోడిస్తుంది హై ఔర్ జహా వో జోడిస్తుంది దిఖా రహా హై వో ఆప్కీ వెబ్‌సైట్ యా వీడియో హై.

అబ్ ఇస్సే గూగుల్ కో జో భీ ఆదాయం హోతీ హై ఉస్కా 80% గూగుల్ ఆప్కో దేతా హై ఔర్ బాకీ గూగుల్ ఖుద్ రఖ్తా హై.

CONCLUSION:-

ఆజ్ కే ఇస్స్ ఆర్టికల్ మై మైనే ఆప్కో బటాయా కి గూగుల్ క్యా హై ఔర్ ఆప్ గూగుల్ యాడ్‌సెన్స్ సే కైసే పైసే కామా సక్తే హై యూట్యూబ్ ఔర్ గూగుల్ యాడ్‌సెన్స్ కే జారియే.
దోస్తో ఆప్కే యే గూగుల్ యాడ్సెన్స్ సే పైసే కమనే కా తారికా కైసా లగా ముఝే వ్యాఖ్య కర్కే జరుర్ బటానా.

Also Read:-

GOOGLE PAY KAISE USE KARE

1 thought on “GOOGLE SE PAISE KAISE KAMAI”

  1. Pingback: AADHAR CARD KAISE NIKALE - controleasyway

Leave a Comment

Your email address will not be published.